Conveni pioner de 140 milions d’euros per ampliar l’habitatge social de la ciutat

08/08/2022

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Ajuntament de Barcelona han signat, per primera vegada, un conveni de 140 milions d’euros (70 milions d’euros cada entitat) per finançar les obres de rehabilitació i construcció d’habitatge social de lloguer i en cohabitatge, que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d’ús.

 

L’objecte del conveni és l’atorgament (conjunt o altern) de préstecs per a promocions i estarà dotat amb un màxim de 140.000.000 euros a facilitar entre l’ICF i l’ICO (preferentment el 50% cada entitat, depenent de les promocions). L’àmbit territorial d’aplicació del conveni és el municipi de Barcelona.

 

Les promocions que es financin hauran de estar emmarcades en el Conveni ESAL, tant de la primera i de la segona convocatòria, que sumen els 659 habitatges repartits en diverses finques, i si escau més endavant del total del programa de fins a 1.000 habitatges.

 

També serà objecte d’aquest Conveni la regulació del mecanisme perquè l’ICF i l’ICO proporcionin finançament, si escau, a les cooperatives que desenvolupin les dues promocions del segon concurs administratiu de sòl per a cohabitatge licitat per Ajuntament de Barcelona.

 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) van subscriure el 27 de novembre del 2020 amb Habicoop i altres promotors socials representatius de l’habitatge social de Catalunya, el Conveni marc per a la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible i cessió del dret d’ús (cohabitatge) mitjançant la constitució d’un dret de superfície a favor d’entitats socials sense ànim de lucre sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona provinents del Patrimoni Municipal del sòl i l’habitatge (Conveni ESAL).

 

 

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13372.pdf

https://www.icf.cat/es/sala-de-premsa/El-ICF-el-ICO-y-el-Ayuntamiento-de-Barcelona-suscriben-un-innovador-convenio-de-140-millones-de-euros-para-ampliar-la-vivienda-social-de-la-ciudad

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220808_conveni-icf-ico-bcn