L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (Cohabitatge)

L’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús (Cohabitatge)

Es tracta d’un model alternatiu d’accés i tinença d’habitatge que es basa en la propietat col·lectiva d’un immoble per part de la cooperativa i el pagament del dret d’ús per part de les usuàries (socis i sòcies de la Cooperativa). És un model just i accessible, que evita l’especulació i transforma el sistema d’accés a l’habitatge.

Principis i valors del model

Si bé el model en cessió d’ús té reptes d’afrontar com les dificultats per finançar els projectes, l’escassetat de sòl cedit o assequible que faciliti la implementació de projectes o el pes de l’imaginari col·lectiu sobre la propietat o la reticència sobre nous models de convivència , els principis i valors propis del model presenten avantatges innegables sobre el model tradicional de producció d’habitatge.

D’entre els principis i valors es poden destacar:

 • L’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva.
 • L’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.
 • El foment de l’autogestió i la construcció de comunitat.
 • El compromís amb el creixement i replicabilitat del model i el foment del mercat social i l’economia solidària (ESS).
 • La corresponsabilitat amb l’entorn, la vinculació al territori, el dret a l’habitatge i la sostenibilitat medioambiental.

La importància del model en cessió d’ús

 • Promou l’habitatge col·lectiu i l’autogestió, generant maneres de viure més comunitàries.
 • Afavoreix el manteniment del patrimoni: pot donar sortida a patrimoni en desús.
 • Fa més accessible l’habitatge, facilita la sostenibilitat, la participació i la transformació social. 
 • Garanteix la participació i l’autoorganització mitjançant la gestió cooperativa i la presa de decisions col·lectiva.

Intercooperació

Per reforçar el model de cessió d’ús, a nivell de Catalunya Habicoop col·labora amb la Sectorial d’habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la Xarxa d’Economia Solidaria i a nivell de l’estat espanyol amb el Grupo de Vivienda en REAS Red de Redes.

Com integrar-se en un projecte?

Hi ha diverses maneres d’integrar-se en un projecte d’habitatge cooperatiu per a persones individuals, famílies i grups. Ajuntaments, administracions, entitats i persones amb patrimoni privat també poden fomentar la replicabilitat de el model.

A nivell individual: Una persona individual o una unitat familiar pot sumar-se a un grup existent. En aquest cas són de gran ajuda les entitats que ja implementen el model.

A nivell de grups: Grups de persones i/o unitats familiars poden contactar a les entitats que implementen el model i integrar-se en grups consolidats.

Grups consolidats: Un grup consolidat pot conformar una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i buscar sòls o edificis o bé poden integrar-se com a grup dins d’una entitat que desenvolupa el model. En el primer cas, es pot treballar amb una gestora especialitzada que acompanyi el grup. En el segon, les entitats que implementen el model donen suport als grups consolidats.

Ajuntaments i administracions: Ajuntaments i administracions poden implementar el model amb cessions de sòls i edificis, amb ajuts públics o establint convenis amb entitats socials sense ànim de lucre promotores d’habitatge.

Particulars i entitats privades: Una entitat o persona amb patrimoni privat pot donar-li un ús social facilitant la generació d’habitatge cooperativa en edificis o solars.

La Secció d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a Habicoop

La Secció d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús d’Habicoop agrupa les entitats federades que promouen aquest model.

 

 

               

 

          Habicoop celebra la incorporació d'una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d'habitatge cooperatiu.

 

La Secció té els següents objectius:

 • Contribuir al coneixement, enfortiment i creixement del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. 
 • Analitzar i elaborar propostes en l’àmbit de les polítiques públiques per al desenvolupament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Impulsar aquelles línies i accions del pla de treball d’Habicoop en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Generar un espai de coneixement, intercanvi i coordinació entre les entitats federades d’Habicoop que impulsen projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i altres actors del sector. 
 • Esdevenir un espai representatiu i de referència al país del sector d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Coordinació amb altres entitats representatives del l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (com la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la XES o Reas Red de Redes) per a l’elaboració de propostes conjuntes.

La cessió d’ús en altres països

En altres països les cooperatives en cessió d’ús són un model molt estès i una alternativa real d’habitatge. Destaquen especialment Dinamarca (amb un 30% del parc d’habitatges, aconseguit en 100 anys), Alemanya (10% del parc d’habitatges, més d’1,8 milions d’habitatges, en 75 anys) i Uruguai (5% del parc d’habitatges en 40 anys) (https://sostrecivic.coop/preguntes-frequents/#hi-ha-experiencies-a-altres-paisos)

La Dinamo / El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

Sostre Cívic / Experiències internacionals

La cessió d’ús a Catalunya

El model a Catalunya arrenca el 2004 i els primers projectes s’implementen entre 2006 i 2013, sobretot en sòls privats en entorns rurals i fortament vinculats a activitats productives amb una forta dimensió sociopolítica. Una segona tanda de projectes es desenvolupa entre 2013 i 2016 ja en sòl i patrimoni cedit per ajuntaments. El model creix entre 2017 i 2021 amb nous projectes per tot el país.

Sostre Cívic / Llargavista Observatori de l’Habitatge Cooperatiu Sostre Cívic / Estat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

La cessió d’ús a Barcelona

La Ciutat de Barcelona ha sigut una ciutat pionera en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. En aquest informe és presenta una fotografia de l’estat de la qüestió de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a la ciutat.

Sostre Cívic / Llargavista Observatori de l’Habitatge Cooperatiu / Els projectes d’habitatge cooperatiu a Barcelona en xifres

Propostes per enfortir el model

Habicoop s’ha unit a la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la XES i a més de 200 organitzacions, col·lectius i persones individual per enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres.

Ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies

 • Reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals provinents del Pla Estatal d’Habitatge destinats a lloguer i cessió d’ús.
 • Creació d’una línia d’ajuts Habitatcoop per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la capitalització de les cooperatives o que permeti la reducció de les aportacions de capital de les persones sòcies habitants.
 • Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i impuls d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial.
 • Assimilació de la cessió d’ús al lloguer en tots els ajuts públics existents, com són els ajuts per al pagament del lloguer.

Millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús:

 • Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del govern de l’estat
 • Bonificacions fiscals en l’àmbit local als habitatges cooperatius en cessió d’ús (IBI, ICIO, etc).
 • Consideració de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides.

Millora del finançament

 • Millora de les condicions de les línies de finançament públic, especialment amb l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre d’altres, proposem augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge.
 • Impuls de noves línies de finançament complementàries i altres instruments financers des del sector públic per les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

Millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament

 • Crear una línia d’aval per al finançament de promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per part de les Societats de Garantia – Recíproca que compti amb suport públic.
 • Implicació de les diferents administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

Per a més informació consulti https://xes.cat/2021/01/19/fem-assequible-lhabitatge-cooperatiu-2/

Cohabitatge Sènior

A la secció de cessió d’ús de Habicoop, les cooperatives Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de Vivienda (COV) han dinamitzat el Grup de Treball d’Habitatge per a Gent Gran (Cohabitatge Sènior) que té com a objectius:

 • L’accés a un habitatge digne, accessible i saludable
 • Disposar, sempre que calgui, d’aquells serveis i suports que permeten garantir una vida activa, independent i participativa en el propi entorn comunitari
 • El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, en el marc d’un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador.

En aquest espai es fa xarxa amb grups, cooperatives i persones interessades a compartir informació i alhora també per compartir les dificultats i reptes del desenvolupament dels projectes. Es consensua una definició (àmplia) del model per a una vida independent, autònoma i en comunitat per a gent gran (1) a partir de la reivindicació dels drets a envellir i morir dignament i (2) a partir dels avantatges que suposa el model respecte altres alternatives (altres fórmules jurídiques) i altres solucions residencials. Es busquen solucions per als desafiaments interns (cohesió del grup, definició del model propi de cada projecte…) i externs (accés al sòl, finançament…). I es fa pedagogia i incidència amb arguments (1) per donar a conèixer el model a entitats financeres, institucions i societat en general i (2) per defensar el model davant de les institucions i impulsar canvis legislatius i normatius.

El document marc ‘Habitatge cooperatiu amb serveis pel dret a una vida activa i independent‘, aporta unes bases referencials i proposa una metodologia per a realitzar una diagnosi i formulació estratègica, amb objectius, iniciatives i accions rellevants, per tal de plantejar i posar en marxa la iniciativa conjunta de Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de Viviendas ‘Impuls Habitatge Cooperatiu amb Serveis‘, tot comptant amb el suport de la consultoria social Alter Civites.

 

Elements claus del cohabitatge sènior
Cohousing senior – Hispacoop Habitatge cooperatiu sènior – Sostre Cívic
 • Comunidad autopromovida, autodiseñada, autogestionada y democrática.

Los miembros de la comunidad participan en la promoción, en el diseño arquitectónico y en la gestión del día a día y solamente solicitan ayuda externa puntual. Las normas que rigen el proyecto y la convivencia se basan en la democracia, decidiendo lo más adecuado para las personas.

 • Modelo cooperativo.

Los valores del cohousing y los valores cooperativos se alinean al ser un colectivo que se une de forma voluntaria para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes de tipo económico, social y cultural mediante la autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

 • Diseñan su espacio.

Favoreciendo la convivencia y aumentando el contacto social.

 • Preocupación por la sostenibilidad.

Respeto al medioambiente, aprovechamiento de los recursos y desarrollo sostenible deben ser ejes del proyecto.

 • Intergeneracionalidad y compromiso para toda la vida

Aunque la mayoría de los proyectos están enfocados hacia el colectivo de 50 y más años, existen experiencias que trabajan la Intergeneracionalidad..

 • Dissenyat per millorar la vida de les persones que hi viuen i el seu entorn.

L’habitatge d’ús privat es complementa amb zones comunes per a la trobada, l’ajuda mútua i les activitats compartides. A més, el cohabitatge aposta per un model de vida sostenible i respectuós amb el medi ambient: compartir millora l’eficiència energètica i redueix els residus.

 • Econòmicament viable.

El projecte es finança de manera col·lectiva i els recursos i espais són compartits per reduir els costos.

 • Respectuós amb la individualitat dins la col·lectivitat, també en l’àmbit econòmic.

Cada soci participa en les despeses comunes, tot mantenint la seva independència econòmica.

 • Pensat per posar les cures al centre.

S’inclouen espais i serveis d’atenció a les necessitats de la gent gran.

 • Cooperatiu.

El projecte es gestiona entre les persones sòcies, sense jerarquies, a través de la gestió col·lectiva i l’autopromoció. Promovem així l’economia col·laborativa!