Preguntes Freqüents

Quins avantatges té estar federada?

 • Participar activament en els processos d’incidència política d’Habicoop, col·laborar i assessorar a les administracions.
 • Beneficiar-se de l’intercanvi de coneixement, assessorament, suport tècnic i de serveis d’orientació.
  • Servei d’orientació a cooperatives en procés de constitució.
  • Servei d’orientació jurídica.
  • Servei d’orientació financera.
  • Servei d’orientació fiscal.
  • Servei d’orientació comptable.
 • Accedir a formacions i cicles formatius en diferents àmbits vinculats a la gestió cooperativa i a l’habitatge.
 • Optar a l’homologació com a promotors socials d’habitatge d’acord amb la Llei 18/2007.
 • Co-produir i accedir a documents de referència, participar en activitats i campanyes que promouen i defensen el model cooperatiu de producció d’habitatges, el dret a l’habitatge i els principis cooperatius.
 • Com a cooperativa federada, participareu a seccions, grups de treball o trobades sobre habitatge i temes transversals.

La nostra entitat vol unir-se a Habicoop. Què hem de fer?

Poden associar-se a la Federació:

a. Entitats cooperatives que poden ser sòcies comunes de la Federació:
i. Les cooperatives d’habitatges, o integrals que incorporin la classe d’habitatge, trobant-se inscrites en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, compleixin els requisits i el procediment que s’estableixen en l’article 5 i ho sol·licitin voluntàriament per escrit.
ii. Cooperatives de segon grau que, trobant-se inscrites en el Registre General de Cooperatives de Catalunya i en les quals almenys el cinquanta per cent dels seus vots socials corresponguin a cooperatives d’habitatge.
iii. Els grups cooperatius que, trobant-se inscrits en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia en els quals la cooperativa cap del grup sigui una cooperativa d’habitatges.

b. Entitats o persones que poden ser sòcies col·laboradores de la Federació: Les associacions, fundacions i cooperatives que, sense estar compreses entre les figures previstes en l’apartat “a” del present article, tinguin per objecte social la promoció i enfortiment del cooperativisme d’habitatge o bé el desenvolupament d’activitats relacionades amb l’habitatge cooperatiu, tals com -però sense exclusió- les cooperatives d’arquitectes, les cooperatives de construcció, les cooperatives de tècnics relacionats amb el procés constructiu, les cooperatives de rehabilitació i reformes, les cooperatives de serveis financers, etc.; sempre que compleixin els requisits i el procediment establerts a l’article 6 i ho sol·licitin voluntàriament per escrit.

Més informació en els Estatuts Socials de Habicoop, disponible a https://habicoop.cat/transparencia/

Escrigui a info@habicoop.cat per obtenir més informació.

Quins models de tinença hi ha al cooperativisme d'habitatge?

Hi ha diversos models de tinença i cada cooperativa pot aplicar el model que millor s’adapti a les necessitats dels seus socis:

Propietat: 3 de cada 4 habitatges cooperatius segueixen aquest model en el qual els socis i sòcies esdevenen propietàries dels habitatges produïdes.

Cessió d’ús: en aquest model se cedeix un habitatge i gaudir de zones comunes per un temps indefinit amb un preu estable similar a el de lloguer. Dins del marc de la cessió dús, convé destacar la Masoveria; en aquest model la propietat cedeix l’ús del(s) habitatge(s) per un temps determinat a canvi que els usuaris assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades.

Cada cop més projectes d’habitatge cooperatiu inclouen un Dret de superficie per realitzar una construcció o disposar-ne d’una ja existent en propietat aliena amb acords de llarga durada (75 o 99 anys normalment). Aquests habitatges es gestionen en règim de lloguer o de cessió d’ús, mantenint la cooperativa la propietat de l’immoble. També es pot atorgar la propietat temporal sobre els habitatges, que al final de l’acord són tornats a les entitats o administracions que van facilitar el dret de superfície a la cooperativa.

Quin és el marc normatiu en què treballa Habicoop?

En data 16 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives. El Parlament de Catalunya, va aprovar la nova Llei el 18 de juny, una Llei que pretén donar a les cooperatives el marc jurídic que necessiten per a competir en el segle XXI.

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

 

L’objecte de la Llei 18/2007 és regular el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge

 

La llei 20/1990, de 19 de desembre, de Règim Fiscal de les Cooperatives, vigent actualment, recull la majoria de beneficis fiscals reconeguts a aquestes societats i que donen lloc a tres nivells pel que fa a la protecció fiscal: Protegides, especialment protegides i no protegides.

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

 

Trobareu la normativa cooperativa ordenada per rang o importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga.

Normativa de cooperatives.

On puc trobar models d'estatuts de cooperatives d'habitatges?

Actualment estem preparant model d’estatuts per a cooperatives d’habitatges i un model específic per a cooperatives d’habitatges en cessió d’ús. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre informació actualitzada.

També podeu contactar amb la xarxa regional d’Ateneus Cooperatius que té un servei d’acompanyament per a la creació de projectes d’ESS.

https://aracoop.coop/ateneus-cooperatius

On puc trobar més informació sobre el model cooperatiu?

Per a informació general consulteu la secció ‘El model cooperatiu’ a la pàgina de la CoopCat

Què són les cooperatives?

Tipus de cooperatives

Principis cooperatius 

Com començar

On puc trobar més informació sobre aspectes societaris, fiscals, laborals i econòmics de les cooperatives?

Podeu consultar la secció de preguntes freqüents de la pàgina https://economiasocial.coop/faq

Quins són els tràmits per crear una cooperativa?

Les cooperatives són un tipus d’empreses amb unes característiques pròpies basades en el funcionament democràtic i en l’alt grau de participació dels socis des del moment de la constitució, que la diferencien de la resta de formes jurídiques existents. En aquest sentit, els tràmits de constitució presenten algunes particularitats que es poden consultar aquí:

Tràmits per crear una cooperativa

Existeix un registre de cooperatives d'habitatges a Catalunya?

El llistat de cooperatives de Catalunya es pot consultar al Registre General de Cooperatives de Catalunya.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Registre-General-de-Cooperatives-de-la-Generalitat/euku-fzbx

A dins, s’ha de crear una visualització amb els filtres necessaris (província, tipus de cooperativa …).

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/euku-fzbx/visualization

Si no es troba la informació, convé contactar amb la Generalitat.

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=891

On puc consultar les pròximes ofertes d'habitatge públic a Catalunya?

Les cooperatives federades ofereixen a les seves pàgines web informació sobre l’accés a habitatges en règim cooperatiu en diversos models de tinença (cessió d’ús, lloguer, propietat …).

En l’àmbit de Catalunya podeu consultar el lloc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

Agència l’habitatge de Catalunya

On puc consultar les pròximes ofertes d'habitatge a la zona de Barcelona?

Les cooperatives federades ofereixen a les seves pàgines web informació sobre l’accés a habitatges en règim cooperatiu en diversos models de tinença (cessió d’ús, lloguer, propietat …).

Algunes d’aquestes propostes formen part de l’oferta d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Parc públic habitatges Barcelona