Què és l’habitatge cooperatiu?

Una cooperativa d’habitatges és una societat de gestió democràtica i adhesió voluntària en què un conjunt de persones s’associen amb l’objectiu de procurar-se habitatge a preu de de cost. Es tracta d’una iniciativa de base col·lectiva que posa els interessos col·lectius per damunt del benefici particular amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne i assequible.

Les cooperatives d’habitatges són organitzacions autònomes, gestionades pels seus socis i sòcies i que no tenen ànim de lucre. D’aquesta manera, s’assegura que l’accés a l’habitatge no està sotmès a l’especulació immobiliària.

Sovint, les cooperatives gestionen espais comuns i altres serveis compartits, promouen vincles socials i comunitaris entre les persones sòcies i l’entorn, i fomenten construccions més sostenibles i eficients. Les cooperatives d’habitatges també poden tenir per objecte la rehabilitació d’habitatges, de locals i d’edificacions i instal·lacions complementàries per a destinar-los a llurs socis.

 

Quins models de tinença existeixen?

Hi ha diversos models de tinença i cada cooperativa pot aplicar el model que millor s’adapti a les necessitats dels seus socis:

Propietat: 3 de cada 4 habitatges cooperatius segueixen aquest model en el qual els socis i sòcies esdevenen propietàries dels habitatges produïts.

Cessió d’ús: en aquest model se cedeix un habitatge i gaudir de zones comunes per un temps indefinit amb un preu estable similar al de lloguer. Dins del marc de la cessió dús, convé destacar la Masoveria; en aquest model la propietat cedeix l’ús del(s) habitatge(s) per un temps determinat a canvi que els usuaris assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades.

Cada cop més projectes d’habitatge cooperatiu inclouen un Dret de superficie per realitzar una construcció o disposar-ne d’una ja existent en propietat aliena amb acords de llarga durada (75 o 99 anys normalment). Aquests habitatges es gestionen en règim de lloguer o de cessió d’ús, mantenint la cooperativa la propietat de l’immoble. També es pot atorgar la propietat temporal sobre els habitatges, que al final de l’acord són tornats a les entitats o administracions que van facilitar el dret de superfície a la cooperativa.

 

Quin és l’objectiu de Habicoop?

Habicoop treballa per produir habitatge cooperatiu assequible i digne per al conjunt de la ciutadania i per a atendre les necessitats de col·lectius concrets com la gent gran, els joves o les persones amb discapacitat.