Històries de cohabitatge: Empriu

15/05/2023

Qui sou?
La cooperativa d’habitatge Empriu

Qui impulsa el projecte?
Empriu, habitatges cooperatius, SCCL, amb el suport de La Dinamo

On es troba?
C/ Amadeu Oller 17, barri de La Bordeta. A l’entorn de Can Batlló

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
Es crea l’any 2020 i actualment som 42 sòcies d’habitatge i 13 menors (distribuïdes en 35 unitats de convivència)

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
Empriu es va constituir amb l’objectiu de facilitar a les seves sòcies l’accés a un habitatge digne al barri de Sants, però també per generar un altre model d’accés i tinença d’habitatge, social, popular, econòmicament i ambiental sostenible. El grup humà que conforma la cooperativa s’ha anat construint en diverses fases; en un inici estava format per persones lligades als moviments socials del barri i al cooperativisme. Més endavant, de forma progressiva i acompanyades per La Dinamo, Empriu s’ha anat ampliant mitjançant tres fases d’obertura, amb un treball intens de disseny dels criteris d’elecció (per renda, per necessitat, per diversitat i per compromís) de forma transparent i
alineats amb els objectius i la filosofia de la cooperativa. Aquestes fases d’obertura han significat una transformació i maduració del grup i un constant treball i reflexió sobre els nostres principis i aposta política.

Per què decidiu apostar per aquest model?
Empriu som una cooperativa d’habitatge popular constituïda per construir habitatge digne i assequible al barri de Sants de Barcelona. El projecte s’articula com una aposta col·lectiva doble, d’una banda, cap a la gestació d’alternatives residencials viables. De l’altra, per a la generació de noves formes de convivència i de suport mutu. La combinació d’ambdós principis motors ens permeten mancomunar la nostra capacitat de fer efectiu el dret a l’habitatge, mitjançant la cessió d’ús, la propietat col·lectiva i el dret d’usdefruit indefinit per part dels i les sòcies-habitants. El nostre és un projecte local i arrelat a l’entorn, que vol participar i contribuir al procés de recuperació de Can Batlló i, al mateix temps, donar continuïtat a les cooperatives d’habitatge existents al territori (La Borda, La Diversa i Sotrac). Tenint en compte el moment incipient en què ens trobem, aspirem a esdevenir una nova infraestructura col·lectiva en la lluita contra l’especulació i el dret a l’habitatge a la ciutat; una alternativa residencial
factible per famílies de rendes baixes i diverses del barri. Des d’Empriu creiem en l’autogestió dels béns i serveis comuns necessaris per facilitar la convivència i l’autoorganització horitzontal i assembleària dels assumptes derivats del conjunt de la cooperativa.

«Aspirem a esdevenir una nova infraestructura col·lectiva en la lluita contra l’especulació i el dret a l’habitatge a la ciutat»

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?
El nexe d’unió que ens caracteritza, amb major o menor grau i en escales diferents, és el baix poder adquisitiu i les dificultats d’accés a l’habitatge. Hi ha moltes persones que ja resideixen al barri de Sants des de fa anys, però també n’hi ha que provenen d’altres barris o indrets del territori. La cooperativa està formada per 61 persones amb la canalla inclosa, per gènere som 37 dones, 21 homes i 3 persones no binàries. Entre les UECS (Unitats de convivència) hi ha la voluntat de compartir espais i serveis comuns, i també d’assajar un nou model d’agrupació d’habitatge amb espais i serveis compartits dins el propi edifici, configurant el que hem anomenat NIUS (Nodes Inter Unitats de Convivència) i dels quals n’hi ha dos. La majoria de les components som persones autòctones i tenim entre 30 i 50 anys. Precisament, un dels objectius dels processos d’obertura ha sigut diversificar i fer més heterogeni el grup, tant per diversitat, origen i procedència, com per edat, prioritzant gent més jove i gent més gran d’aquesta franja. També s’estan creant mecanismes de solidaritat interna i un fons solidari per poder obrir i destinar dos habitatges a persones en especial risc d’exclusió.

Membres de la cooperativa Empriu
Membres de la cooperativa Empriu

 

En quina fase es troba el projecte?
Actualment, estem en una situació força crítica i d’inestabilitat perquè encara no tenim la cessió del solar per part de l’Ajuntament, i perquè el model de finançament també està en procés de redefinició. Ens estem mobilitzant, juntament amb altres cooperatives amb la mateixa problemàtica i amb la sectorial d’habitatge de la XES, perquè es desencalli aquest entrebanc burocràtic i puguem tirar endavant amb el nostre projecte. Per altra banda, ja hem pogut veure una projecció molt realista de com serà l’edifici, els habitatges i hem treballat en el disseny i utilitat dels espais comunitaris. Seguim treballant col·lectivament, amb il·lusió i empenta malgrat aquest context tan difícil.

«Estem en una situació força crítica i d’inestabilitat»

En cas que ja s’hagi iniciat la convivència, com resumiríeu aquesta experiència?

De moment, convivim en les assemblees, coordinadores i comissions. Són espai d’autogestió on ens anem coneixent a poc a poc, espais de respecte, escolta i presa de decisions, no exempts de conflictes. Són espais on pretenem tenir cura les unes de les altres i alhora fer-los eficients. De mica en mica anem cuidant el procés i construint la sostenibilitat col·lectiva perquè sabem que el camí serà de llarg recorregut.

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

Els nostres referents immediats són els projectes pioners com Cal Cases o Sostre Cívic, i els propers del barri, com La Borda i La Diversa, però sobretot tenim en compte referents internacionals com la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativismo de Apoyo Mutuo) o la Cooperativa de Palo Alto a Mèxic. També ens hem informat i conegut models d’agrupació d’habitatges dins de cooperatives d’habitatge per inspirar-nos de cara al disseny dels NIUS, especialment de Suïssa i d’Alemanya.