Modificació de la Llei 12/2015 de cooperatives. Document de treball Habicoop-XES

A Catalunya ha emergit amb força el cooperativisme en cessió d’ús com a via cooperativa al dret a l’habitatge. La iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública comunitària en aquest camp, han fet possible que el 2022 existeixin més de 30 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 550 habitatges.

Aquest sector emergent ha generat nous espais d’organització en el marc de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (Habicoop). Ambdues entitats són l’espai d’organització de la majoria de projectes en curs a Barcelona i Catalunya, així com d’equips tècnics, gestores i fundacions que treballen en l’impuls del model.

A través d’aquests espais, des de 2016 s’ha desenvolupat una important tasca de difusió, intercooperació i incidència, que ha donat fruits en molts sentits. Destacar, especialment, el treball d’incidència i col·laboració amb les administracions -estatals, autonòmiques i locals-, que ha fet possible el desplegament de polítiques de foment, en l’àmbit de la mobilització de sòl, ajuts econòmics, millora del finançament, i el reconeixement del sector i del model de cessió com a via a potenciar per a garantir el dret a l’habitatge a Catalunya.

En aquest marc una de les línies de treball desenvolupades és l’elaboració d’una proposta de regulació en el marc de la Llei de Cooperatives de Catalunya que permeti definir i fixar els elements bàsics del model que el doten d’interès públic, i el fan mereixedor de polítiques de foment.

La seva regulació és quelcom que ha estat imprescindible per l’expansió de models de referència, a Quebec, Dinamarca o Uruguai. Sistemes cooperatius d’accés a l’habitatge molt inclusius i assequibles, que han rebut un ampli suport públic. A més, però, la necessitat de regular el model i aportar seguretat jurídica en relació als seus aspectes més importants, a estat una de les demandes principals de les administracions al llarg d’aquests primers anys.

Per aquesta raó, des de la XES i HabiCoop, s’ha treballat durant tres anys en una proposta de consens de regulació de la cessió d’ús a Catalunya. Destaquem alguns elements fonamentals de la proposta, que en determinen l’interès públic i fan possible l’aparició de polítiques de foment:

  • Es regula el dret d’ús, definint-lo com un dret personalíssim que deriva exclusivament del contracte societari i vinculat a la condició de sòcia. Igualment, s’estableix que el dret d’ús no podrà tenir naturalesa real ni ser inscrit al registre de la propietat.
  • S’estableixen limitacions a la transformació de la societat o del règim d’ús dels habitatges, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la propietat col·lectiva i la preservació del patrimoni cooperatiu fora del lliure mercat.
  • S’estableix que aquestes cooperatives han de constituir un fons irrepartible d’import equivalent almenys a l’1% del cost de cada promoció que la cooperativa dugui a terme, que s’ha de destinar a l’impuls de nous projectes.
  • Un dels aspectes clau que determinen l’assequibilitat del model és la limitació del valor de les aportacions inicials al capital social i l’establiment que les sòcies sortints recuperen exclusivament l’aportació de capital actualitzada per l’IPC. Aquest s’ha valorat com un aspecte fonamental per garantir l’interès públic.
  • Es regulen les possibilitats de transmissió del dret d’ús entre persones vives o en relació amb les hereves prioritzant els factors convivencials i la participació en la cooperativa.