Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes

Aquest document disponible a la web de la fundació La Dinamo s’inscriu en un espai de treball que ve desenvolupant-se des d’inicis de 2021 i que inclou diverses entitats del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: Fundació Coop57, La Dinamo, Sostre Cívic, Holon, Coopdevs i Goteo.
El present document ha estat redactat per La Dinamo Fundació, i es concreta en el marc de col·laboració amb Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de la ciutat de Barcelona, i amb la Sectorial d’Habitatge
Cooperatiu en cessió d’ús de la XES.
L’estudi té per objectiu la realització d’una diagnosi sobre els projectes d’habitatge cooperatiu en fase de promoció i en fase de convivència a Catalunya. Aquesta diagnosi ha de permetre mapejar per una banda l’impacte de la crisi sociosanitària en els  projectes i les dificultats (derivades o no d’aquesta crisi) de les unitats de convivència que en formen part per afrontar les aportacions inicials de capital.
D’altra banda, també es pretén recollir i compartir referents de mecanismes i propostes de resolució col·lectiva que s’estan duent a terme per part dels projectes, com a eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.