Jornada Habitatge i acció social. Polítiques públiques d’habitatge des del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús

12/01/2024

Després de les eleccions municipals del passat maig de 2023 s’obre un nou mandat de 4 anys on els Ajuntaments i altres administracions locals han d’endegar noves actuacions i línies de treball. És per això que creiem convenient tenir un espai per donar a conèixer experiències i compartir reflexions per ajudar a definir els instruments de política local que es volen impulsar des de cada consistori. En aquest context, Coopolis i Sostre Cívic, en col·laboració amb Habicoop, organitzem una jornada adreçada especialment als responsables polítics i tècnics de l’administració local encarregats de les polítiques d’habitatge, urbanisme, serveis socials, mediambientals o de foment del cooperativisme i economia social. També s’adreça als responsables de polítiques d’habitatge d’altres administracions, entitats promotores i gestores d’habitatge social i centres d’investigació. Aquesta jornada tindrà lloc el divendres 12 de gener al Hub Social (Carrer Girona, 34, interior). 

L’objectiu de la jornada és fomentar l’impuls de nous projectes d’habitatge social des de la col·laboració público-cooperativa com a política d’habitatge local. Per això es compartirà el marc teòric i experiències d’èxit sobre els principis i impactes positius de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Concretament la jornada pretén donar a conèixer els principis i valors de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i les seves potencialitats com a polítiques d’habitatge social, així com exposar el procés d’impuls dels projectes i els resultats dels impactes obtinguts a partir d’experiències ja iniciades.

Programa i horari:

09.30 Benvinguda

9.45 Ponència inaugural “El suport de l’Oficina d’Habitatge als ens locals en la implementació de cooperatives en cessió d’ús”, per Lena Vidal Corsà, Arquitecta de l’Oficina d’Habitatge, Diputació de Barcelona

10.30 Pausa i esmorzar

11.00 Sessió 1: Diversitat i assequibilitat en l’habitatge cooperatiu
L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no és només una proposta per a grups existents i amb llarga trajectòria, amb una forta autogestió i implicació. El model permet desenvolupar projectes d’habitatge social, des de la participació dels mateixos veïns, destinats a un ventall molt ampli de la població, inclús amb perfils de persones d’especial vulnerabilitat. Són nombroses les experiències de projectes que mantenen els principis i valors cooperatius de governança democràtica amb una aportació econòmica ajustada a cost, amb una dedicació de temps limitada i sense el requisit d’un grup promotor previ sinó que es forma a partir d’una llista de persones interessades del municipi i entorn.
• “Diversitat i assequibilitat en l’habitatge cooperatiu”, per Eva Ortigosa, directora de projectes de Sostre Cívic
• “Mobilització de patrimoni privat en aliança amb cooperativisme i tercer sector” per Glòria Rubio, coordinadora de projectes de La Dinamo
• “Cessió de sòl per al cooperativisme dintre dels plans d’habitatge” experiències d’Ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Manresa i Vic.

12.15 Sessió 2: L’impacte social i ambiental de l’habitatge cooperatiu
Més enllà de proveir habitatge a preu de cost, els projectes d’habitatge cooperatiu tenen un impacte positiu en diferents àmbits. L’habitatge cooperatiu permet atendre necessitats per a col·lectius concrets, com persones joves o grans, tot incorporant serveis específics. Alhora els projectes disposen d’espais comuns que es poden destinar per a usos i activitats econòmiques que tinguin un benefici per a la comunitat i el barri o municipi. La lògica comunitària i democràtica del model promou que es donin pràctiques de consum conscient que minva l’impacte al medi, tot generant hàbits més saludables i respectuosos. Les Cooperatives d’habitatge, amb la seva capacitat de finançament, poden assumir l’impuls de projecte en patrimonis privats, en molts casos en desús i generar projectes socials tot reduint el mercat especulatiu.

• “Resiliència al canvi climàtic i comunitats energètiques en habitatge cooperatiu”, per BATEC Pol Cooperatiu per la Transició Energètica
• “Mobilitat sostenible compartida en habitatge comunitari”, per Benjamí Aguilar, secretari de Granollers Pedala i membre del Consell Rector de Sostre Cívic
• “Recuperació de patrimoni privat en desús i ús preferent per a joves del municipi”, per Marc Serradó, 1r tinent d’alcalde i regidor d’habitatge de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
• “Projecte per a persones grans amb serveis assistits en sòl municipal a Barcelona”, pel grup de Can70

13.30 Cloenda

Inscriviu-vos aquí